MINIMALNA STAWKA WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU UMOWY ZLECENIE W 2018 ROKU   
Minimalna stawka wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wynosi 13,70 zł brutto/godzinę.

MINIMALNE WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ W 2018 ROKU
Minimalna kwota wynagrodzenia w tytułu umowy o pracę w 2018 roku wynosi 2100,00 zł brutto/miesiąc.

PODWYŻSZENIE LIMITU AMORTYZACJI JEDNORAZOWEJ W 2018 ROKU
Środki trwałe o wartości do 3 500 zł można było jednorazowo wpisać w koszty. Od roku 2018 limit wzrośnie do 10 000 zł.


LIMIT TRANSAKCJI GOTÓWKOWYCH W 2018 ROKU

Przypominamy o zmianach już obowiązujących, tzn limit 15 000 zł płatności gotówkowych dla jednej transakcji. W przypadku, gdy

dokonujemy transakcji z innym przedsiębiorcą, gdzie wartość transakcji przekracza 15 000 zł brutto, musimy dokonać płatności przelewem

w  pełnej wysokości.


W przypadku zapłaty gotówką, nawet częściowo, nie mamy prawa do zaliczenia w koszty podatkowe danego zakupu (dotyczy zarówno

towarów jak i środków trwałych).

J
edna transakcja jest także wtedy, gdy jest więcej niż jedna faktura z danego dnia. Sztuczne rozbicie transakcji na kilka faktur nie

wyeliminuje zatem problemu.

 

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY W 2018 ROKU

Od roku 2018 wszyscy przedsiębiorcy będący podatnikami podatku VAT mają obowiązek składać comiesięcznie do Urzędu Skarbowego

listę swoich transakcji zakupu i sprzedaży w formie pliku JPK.


Jednolity plik kontrolny to zestawienie wszystkich faktur zakupu i sprzedaży ujętych w danym miesiącu. Składa się go miesięcznie do

Urzędu Skarbowego w formie elektronicznej, niezależnie od tego, czy z VAT rozlicza się kwartalnie czy miesięcznie. Termin złożenia mija 25

dnia kolejnego miesiąca, po zakończeniu danego miesiąca (identycznie jak deklaracje VAT miesięczne). W pliku raportuje się wszystkie

faktury zakupu i sprzedaży w zakresie takich danych jak: 


- daty (wystawienia, sprzedaży, otrzymania)


- dane sprzedawcy/nabywcy


- kwoty netto, VAT, brutto


- numer faktury.


WYSOKOŚĆ SKŁADEK ZUS NA ROK 2017

Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców:
       - Ubezpieczenie społeczne z chorobowym: 812,61 zł
       - Ubezpieczenie społeczne bez chorobowego: 749,94 zł
       - Ubezpieczenie zdrowotne: 297,28 zł
       - Fundusz Pracy: 62,67 zł

Preferencyjne składki ZUS dla przedsiębiorców:
       - Ubezpieczenie społeczne z chorobowym: 190,62 zł
       - Ubezpieczenie społeczne bez chorobowego: 175,92zł
       - Ubezpieczenie zdrowotne: 297,28 złWYSOKOŚĆ SKŁADEK ZUS NA ROK 2016

Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców:
       - Ubezpieczenie społeczne z chorobowym: 772,96 zł
       - Ubezpieczenie społeczne bez chorobowego: 713,35 zł
       - Ubezpieczenie zdrowotne: 288,95 zł
       - Fundusz Pracy: 59,61 zł

Preferencyjne składki ZUS dla przedsiębiorców:
       - Ubezpieczenie społeczne z chorobowym: 176,33 zł
       - Ubezpieczenie społeczne bez chorobowego: 162,73 zł
       - Ubezpieczenie zdrowotne: 288,95 złZUS DOFINANSUJE PRZEDSIĘBIORCÓW

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansowuje działania skierowane na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzone przez płatników składek.

Program jest zaadresowany do wszystkich płatników składek, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na wielkość podmiotu (mierzoną liczbą osób, za które odprowadzana jest składka na ubezpieczenie wypadkowe):

- dla mikroprzedsiębiorstw (1-9 osób) - do 90% kosztów projektu,
- dla przedsiębiorstw małych (10- 49 osób) - do 80% kosztów projektu,
- dla przedsiębiorstw średnich (50- 249 osób) - do 60% kosztów projektu,
- dla przedsiębiorstw dużych (250 osób i więcej) - do 20% kosztów projektu.

Przedsiębiorcy ubiegający się o przyznanie dofinansowania powinni złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych "Wniosek płatnika składek o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej".

Skala dofinansowania zależy od wielkości firmy i liczby zatrudnionych pracowników. Najmniejsze mogą liczyć na środki pokrywające 90 procent kosztów inwestycji, do wysokości 140 tysięcy złotych. Natomiast największe firmy, zatrudniające powyżej 250 osób, mogą skorzystać z finansowania 20 procent nakładów, do kwoty 500 tysięcy złotych.

Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania znajdują się na stronach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych www.zus.pl/prewencjaWYSOKOŚĆ SKŁADEK ZUS OD KWIETNIA DO GRUDNIA 2015

Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców:
       - Ubezpieczenie społeczne z chorobowym: 754,67 zł
       - Ubezpieczenie społeczne bez chorobowego: 696,47 zł
       - Ubezpieczenie zdrowotne: 279,41 zł
       - Fundusz Pracy: 58,20 zł

Preferencyjne składki ZUS dla przedsiębiorców:
       - Ubezpieczenie społeczne z chorobowym: 166,79 zł
       - Ubezpieczenie społeczne bez chorobowego: 153,93 zł
       - Ubezpieczenie zdrowotne: 279,41 złNOWA WYSOKOŚĆ SKŁADKI WYPADKOWEJ OD 1 KWIETNIA 2015
Stopa procentowa składki wypadkowej dla przedsiębiorców zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych zmniejszy się z 1,93% do 1,80%. Nowa składka będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.


BADANIA WSTĘPNE PRACOWNIKÓW NA NOWYCH ZASADACH
Po zmianach przepisów od 1 kwietnia 2015 r. pracodawcy nie muszą kierować na badania wstępne pracowników, którzy mają aktualne badania profilaktyczne od dotychczasowego pracodawcy i podejmą u nich pracę w ciągu 30 dni od dnia rozwiązania poprzedniego stosunku pracy. Dotyczy to jednak podjęcia zatrudnienia w warunkach pracy takich samych lub zbliżonych do wcześniejszych, w których była wykonywana praca.

Zgodnie z nowymi zasadami badaniom wstępnym nie będą podlegały osoby przyjmowane do pracy u nowego pracodawcy. Muszą być jednak spełnione następujące warunki:

  • przyjęcie do pracy u nowego pracodawcy powinno nastąpić w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy,
  • pracownik powinien przedstawić nowemu pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie,
  • nowy pracodawca musi stwierdzić, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy,
  • pracownik nie jest przyjmowany do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Po zmianie przepisów na wstępne badania lekarskie nie trzeba będzie również kierować, na wskazanych powyżej zasadach, pracowników pozostających jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą.


WYSOKOŚĆ SKŁADEK ZUS OD STYCZNIA DO MARCA 2015

Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców:
       - Ubezpieczenie społeczne z chorobowym: 757,76 zł
       - Ubezpieczenie społeczne bez chorobowego: 699,56 zł
       - Ubezpieczenie zdrowotne: 279,41 zł
       - Fundusz Pracy: 58,20 zł

Preferencyjne składki ZUS dla przedsiębiorców:
       - Ubezpieczenie społeczne z chorobowym: 167,47 zł
       - Ubezpieczenie społeczne bez chorobowego: 154,61 zł
       - Ubezpieczenie zdrowotne: 279,41 złOBOWIĄZEK STOSOWANIA KAS REJESTRUJĄCYCH OD 2015 ROKU
http://inforfk.pl/cykle-tematyczne/tresc,inforfk,,INF0000000000000686618,Wiecej-kas-fiskalnych-od-2015-r.html?pozycja=3&utm_source=InforOrganizer&utm_medium=wersja1.5&utm_campaign=_gofin&utm_content=organizerinforfk#artykul


DZIEŃ WOLNY ZA 1 LISTOPADA
W listopadzie święto 1 listopada przypada w sobotę, która u większości pracodawców jest dniem wolnym wynikającym z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.
Jeżeli zatem pracownicy wykonują pracę w podstawowym systemie czasu pracy po 8 godzin na dobę, to należy im udzielić dodatkowego dnia wolnego w okresie rozliczeniowym.
Jeżeli u pracodawcy obowiązuje dłuższy niż miesięczny okres rozliczeniowy, nie ma przeszkód prawnych, by dzień wolny z tytułu święta przypadającego w sobotę 1 listopada wyznaczyć w innym miesiącu.ZALEGŁY URLOP TYLKO DO KOŃCA WRZEŚNIA
http://inforfk.pl/cykle-tematyczne/tresc,inforfk,,INF0000000000000685662,Zalegly-urlop-tylko-do-konca-wrzesnia.html?pozycja=4&utm_source=InforOrganizer&utm_medium=wersja1.5&utm_campaign=_gofin&utm_content=organizerinforfk#artykul


BUDOWAŁEŚ, REMONTOWAŁEŚ DOM LUB MIESZKANIE? SKORZYSTAJ ZE ZWROTU VAT ZA MATERIAŁY BUDOWLANE - KONTYNUACJA WNIOSKÓW VZM

Osoby, które poniosły wydatki w okresie 01.05.2004 - 31.12.2013 r. i posiadają faktury na zakup materiałów budowlanych nadal mogą skorzystać z odliczenia VAT.
Likwidacja systemu zwrotu VAT za materiały budowlane umożliwia rozliczenie faktur z lat poprzednich, ale trzeba to zrobić zgodnie ze ściśle określonym harmonogramem, tj. jeśli faktura dla osoby fizycznej została wystawiona w okresie:
1) od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. – wniosek trzeba złożyć najpóźniej do dnia 31 grudnia 2014 r.;
2) od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. – wniosek trzeba złożyć najpóźniej do dnia 31 grudnia 2015 r.;
3) od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. – wniosek trzeba złożyć najpóźniej do dnia 31 grudnia 2016 r.;
4) od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. – wniosek trzeba złożyć najpóźniej do dnia 31 grudnia 2017 r.;
5) od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. – wniosek trzeba złożyć najpóźniej do dnia 31 grudnia 2018 r.
Jak wynika z powyższego harmonogramu ostateczna likwidacja systemu zwrotu VAT obowiązującego do 2013 roku nastąpi dopiero 31.12.2018 r. - to jest bowiem stateczny termin złożenia wniosku VZM-1.

Przyjdź do nas i skorzystaj ze zwrotu VAT. Wystarczy, że przyniesiesz faktury, a my szybko i solidnie sporządzimy wniosek. ZAPRASZAMYMINIMALNE WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ W 2015 ROKU
http://inforfk.pl/cykle-tematyczne/tresc,inforfk,,INF0000000000000685534,Minimalne-wynagrodzenie-za-prace-w-2015-r.html?pozycja=1&utm_source=InforOrganizer&utm_medium=wersja1.5&utm_campaign=getNews&utm_content=organizerinforfk#artykul
 
 
Biuro rachunkowe Radlin
Nasza oferta skierowana jest do firm z miast: Wodzisław Śląski, Radlin, Rydułtowy i okolic.